Ide o nevyliečiteľnú, postupujúcu chorobu, ktorá ovplyvňuje dýchanie. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie postihuje približne 12% dospelej populácia, čo predstavuje celosvetovo približne 385 miliónov osôb.

Po čase môže obmedzovať aj pri bežných činnostiach a nielenže znižuje kvalitu života, ale je dokonca treťou najčastejšou príčinou predčasného úmrtia, po srdcovocievnych a mozgovocievnych ochoreniach. Postihuje takmer výlučne dospelých nad 40 rokov, vrchol výskytu je vo veku okolo 60 rokov. 

Čo si treba všímať?

Hlavným príznakom ochorenia je chronická, postupne sa zhoršujúca dýchavica, ktorá obmedzuje toleranciu fyzickej námahy. Sprievodným príznakom môže byť chronický alebo opakujúci sa produktívny kašeľ.

Na CHOCHP sa myslí vtedy, keď sa tieto príznaky vyskytujú u pacientov v spomínaných vekových kategóriách a ide o dlhoročných fajčiarov alebo osoby, dlhoročne exponované v pracovnom alebo životnom prostredí s vdychovanou škodlivinou – napríklad pasívne fajčenie, teda dym v interiéri, vdychovanie splodín dieselových spaľovacích motorov, smogu a podobne.

Pri uvedenej anamnéze sa potvrdenie diagnózy opiera o funkčné vyšetrenie pľúc – spirometriu, zároveň sú potrebné ďalšie vyšetrenia ako RTG hrudníka, laboratórne vyšetrenia prípadne konziliárne na vylúčenie iných príčin dýchavice.

Keď sa to zhorší

U nás sa pacientom s CHOCHP venujú aj na Klinike pneumológie a ftizeológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura na Rastislavovej ulici v Košiciach. Ambulantne sú tam denne ošetrení 3 až 4 pacienti s touto diagnózou. Mimo pandemickej situácie však boli tieto čísla ešte vyššie. Pacientov s podozrením na toto ochorenie posielajú na vyšetrenie na pľúcnu ambulanciu obvykle praktickí lekári, ale tiež špecialisti, internisti či kardiológovia.

„Mesačne na našej klinike v posledných mesiacoch hospitalizujeme priemerne 6 až 7 pacientov pre tzv. exacerbáciu, teda akútne zhoršenie chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Pacienti so známou diagnózou sú potom dlhodobo sledovaní na pľúcnych ambulanciách a v pravidelných intervaloch kontrolovaní. Predpisuje sa im pravidelne každodenne užívaná liečba, ktorá je doživotná,“ konštatuje prednosta KPaF UNLP docent MUDr. Pavol Joppa, PhD.

Oddialiť komplikácie

CHOCHP patrí k nevyliečiteľným chorobám, vďaka liečbe možno docieliť spomaľovanie poklesu pľúcnych funkcií a čo najdlhšie udržanie výkonnostného stavu organizmu. Farmakologická liečba je predovšetkým inhalačná a jej hlavným cieľom je dlhodobé rozšírenie priedušiek, pričom dôležitým efektom je aj protizápalový efekt.

„Veľmi efektívnou a nedostatočne využívanou liečebnou modalitou je pľúcna rehabilitácia a respiračná fyzioterapia. Pravidelné cvičenie sa dá pritom realizovať aj v domácom prostredí, alebo pacient ambulantne dochádza do zariadenia, prípadne sa využíva ústavná forma liečebnými pobytmi v sanatórnych zariadeniach," vysvetľuje prednosta docent MUDr. Pavol Joppa, PhD.

„Ak v pokročilých štádiách dochádza k rozvoju dychového zlyhania, využíva sa dlhodobá aplikácia kyslíka, oxygenoterapia, alebo neinvazívna ventilácia, či ich kombinácia. Sprievodné rozdutie pľúc je niekedy nutné riešiť chirurgicky alebo intervenčne," dopĺňa odborník, že v krajných prípadoch je potrebná transplantácia pľúc.

Menej hospitalizácii

Košická klinika zaznamenala v poslednom období pokles počtu hospitalizácií. Zo štatistík systému e-zdravie sa zistilo, že od nástupu pandémie sa zlepšila adhercia k liečbe, teda pacienti si vo zvýšenej miere pravidelne nechávajú predpisovať dlhodobo užívané lieky a aj si ich z lekární skutočne vyzdvihujú. Na druhej strane, reprofilizácia časti lôžkového fondu pneumologických lôžok na ošetrovanie pacientov s COVID-19 okresala počet lôžok pre pacientov s ostatnými diagnózami. Časť pacientov bola preto z kapacitných dôvodov hospitalizovaná na internistických lôžkach alebo riešená ambulantne.

Prevencia

Veľmi dôležitou zložkou prevencie častých infekčných komplikácií CHOCHP, ohrozujúcich pacientov, je očkovanie – preto by mali byť každoročne zaočkovaní proti chrípke, dôležité je tiež očkovanie pneumokokovou vakcínou. Vzhľadom na to, že chronická obštrukčná choroba pľúc je rizikovým faktorom nákazy a ťažkého priebehu ochorenia COVID-19, očkovanie proti koronavírusu by malo byť samozrejmosťou.