Doxing

Táto krutá prax zahŕňa úmyselné odhaľovanie a šírenie osobných a súkromných informácií inej osoby bez jej súhlasu, ku ktorým patrí napríklad adresa bydliska, telefónne číslo alebo pracovisko či údaje o platobnej karte. K doxingu dochádza za účelom obťažovania, zastrašovania alebo podnecovania voči cieľovej osobe. Páchatelia môžu používať platformy sociálnych médií na zhromažďovanie a zdieľanie citlivých informácií, čím vystavujú obeť rôznym typom nebezpečenstva, vrátane prenasledovania offline, krádeže identity a dokonca fyzickej ujmy. Je to mrazivý zásah do súkromia, ktorý môže mať dlhodobé následky, preto je dôležité urobiť náležité opatrenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Patrí sem investícia do spoľahlivého antivírusového programu, používanie bezpečných a rôznych hesiel, používanie rôznych používateľských mien na každej platforme či odstránenie nepoužívaných profilov na platformách.

Flash Robs

Fenomén flash robs znamená organizovanie väčších skupín prostredníctvom platforiem sociálnych médií za účelom koordinácie krádeží, rabovania alebo vandalizmu. Bleskové lúpeže sa zvyčajne odohrávajú spontánne, pričom účastníci sa stretnú na konkrétnom mieste, spôsobia chaos a spáchajú lúpež a rýchlo sa rozptýlia. Sociálne médiá umožňujú rýchle šírenie informácií, umožňujú účastníkom koordinovať kroky a vyhnúť sa odhaleniu zo strany polície. Vplyv bleskových lúpeží presahuje bezprostrednú trestnú činnosť, pretože môžu viesť k škodám na majetku a zraneniam a vyvolať strach v komunitách. Je to príklad toho, ako zneužiť sociálne médiá na uľahčenie kriminálneho správania a stratu verejnej bezpečnosti. Členovia flash robu nosia podobné oblečenie, aby skryli svoju identitu, aj keď páchajú činy za bieleho dňa a pod dohľadom kamier nad obchodom. Často sa zameriavajú na malé podniky a obchody so zmiešaným tovarom a kradnú tovar v hodnote niekoľkých stoviek eur. Skupina sa koordinovane rozmiestni po obchode, ukradne všetko, čo môže, skôr ako majitelia obchodov pochopia, čo sa deje. Neraz k tomu pripoja aj rozbíjanie výkladov či regálov.

Krádeže digitálneho umenia

Krádeže digitálneho umenia patria tiež k znepokojujúcemu typu kriminality. S rastúcou popularitou digitálnych umeleckých diel sa platformy sociálnych médií stali hotspotmi na zdieľanie a propagáciu umeleckých výtvorov. Bohužiaľ, často to viedlo k ich neoprávnenej reprodukcii a distribúcii, bez súhlasu umelca. Krádež digitálneho umenia zahŕňa kopírovanie, sťahovanie a zdieľanie umeleckého diela bez riadneho uvedenia zdroja alebo povolenia od umelca. Táto forma krádeže nielenže podkopáva hodnotu a originalitu umeleckého diela, ale aj zbavuje umelcov uznania a kompenzácie, ktorú si zaslúžia za svoje tvorivé úsilie. Umelci preto v rámci ochrany musia podniknúť kroky na ochranu svojich diel používaním vodoznakov, digitálnych podpisov alebo šifrovacích techník. Platformy sociálnych médií by mali zlepšiť svoje algoritmy odhaľovania porušovania autorských práv a umelcom poskytnúť účinné mechanizmy na nahlasovanie krádeže ich umeleckých diel.

Krádež identity

Krádež identity je zločin, kedy útočník podvodom získa od obete osobné údaje alebo citlivé informácie, ktoré následne použije, aby mohol konať v mene obete. Páchatelia sa od ľudí snažia podvodom vymámiť predovšetkým osobné údaje, ako sú mená a informácie o adrese trvalého bydliska, heslá, čísla občianskych preukazov, čísla kreditných kariet alebo rodné číslo. Získané údaje následne zneužijú na rôzne nezákonné účely, vrátane žiadostí o pôžičky, nákupy na internete alebo prístup k lekárskym a finančným údajom obete. Alebo ich jednoducho použijú pre vlastné finančné obohatenie, napríklad ich predajú ďalej na čiernom trhu. Krádeže identity sa uskutočňujú prostredníctvom internetu, cez podvodné hovory, poštou, ale aj na ulici, kde vás niekto osloví pod zámienkou prieskumu alebo výhodného nákupu s podmienkou poskytnutia osobných údajov. Internet sa však vďaka svojej popularite, rýchlosti, jednoduchému používaniu a bezpečnostným chybám stal skvelým nástrojom pre masovú verziu tohto podvodu. Bez ohľadu na to, akým spôsobom zločinci vaše dáta získajú, v momente, kedy sa dostanú k informáciám, môžu ich použiť na objednanie tovaru, prevzatie kontroly nad online účtami obete alebo podniknú určité právne kroky. V krátkodobom horizonte môže obeť krádeže identity utrpieť značnú finančnú stratu v dôsledku neoprávnených výberov peňazí a nákupov. V strednodobom horizonte čelí zodpovednosti za konanie páchateľa a môžu ju vyšetrovať orgány činné v trestnom konaní. Obeť môže tiež znášať ďalšie následky, akými sú právne poplatky, horší úverový status (tzv. bonita), ako aj poškodenie dobrého mena.